SILVERVINGAR
FRS 1942
svingar.png (10106 bytes)

Bilden visar lärare och elever ur FV reservflygskola FRS-42 efter godkänd examen i Eslöv den 21 oktober 1942

 

Av kursens samtliga 50 elever finns 48 med på bilden¹

Övre raden från vänster, elever: Nr 61 Torsten Sandberg, 34 Nils Holm, 33 Gunnar Hjertstrand, 73 Olle Wiberg, 18 Stig Cronholm, 19 Arne Dahlander, 23 Gunnar Egnertz, 20 Ulf Dahlquist², 3 Johan Adrian Andersson, 25 Lennart Engström, 69 Bo Uhlander, 14 Gunnar Brandel, 65 Lennart Ståhlfors, 49 Gunnar Linell, 63 Björn Sjölander, 39 Bengt Jungnelius, 7 Rune Andreasson, 37 Karl Gösta Jansson, 4 Bengt Olof Andersson, 70 Gudmar Wahlstedt, 8 Tryggve Areschough, 46 Lars Larsson, 57 Uno Paavola, 62 Sixten Schoultz, 60 Jens Reiman, 6 Göte Andersson (nä Groning), 40 Eje Kleflund.

Mellersta raden. Observera att vpl fu Bertil Pettersson (nä Rodell) som står längst t.v. är flyglärare, fll, tidigare fe RFS-3. Därefter följer elever: nr 38 Otto Johansson (nä Jelkne), 59 Kurt Persson, 48 Arne Lindman, 53 Lennart Mellberg, 22 Bertil Egéus, 31 Per Hedström, 27 Torsten Grahn, 75 Hans Åhman, 43 Nils Kvist, 42 Nils Kullberg, 13 Fritz Carlsson (nä Hägeby), 71 Dick Weider, 44 Rune Larsson, 10 Arne Bartilsson, 9 Carl Ingvar Arvidsson, 41 Hans Knutsson, 64 Martin Skoog, 35 Folke Höök, 74 Gösta Åhlberg, 12 Gillis Bengtsson, 1 Per-Olof Abrahamsson.

Främre raden. lärare: Vpl ff fu Howard Jakobsson fll², fu Jonsson, fu Bengtson, fu Eve Sassarsson, sg Einar "Gas-Pelle" Pettersson, fplm Bengtsson, fli Hans Enderlein, lt Silvén, lt Olof Lindberger, lt Westerholm fll, kn Thomas Ståhlhandske (skolchef), lt Gösta Carls fll, fv Thorsson, fj Åke Olsson fll, fj Erik Rapp fll, sg Eriksson fll, sg Pettersson fll, vpl ff fu Assar Svensson fll², vpl ff fu Gösta Jesper Hydén fll, fu Eide Lindelöv, vpl ff fu Olle Persson (Hagermark) fll, fu Torgny Hultin TL.
 _________________
¹
På bilden saknas eleverna Ingvar Lindblad och Per Sönsteby varför 48 av 50 godkända fe är med på fotografiet.
² Blev senare även provflygare


   SMF_100-YEAR.gif (9286 bytes)
Vpl ff Johan A. Andersson t.v. och hans spanare/fsk framför deras Saab B 17 nr 16 på 1940 talet. Årtalet ej känt. Foto: via Kjell Lindberg
kontakt87.jpg (36122 bytes)
Flygplanet på bilden ovan är en P 6 FW 58 Focke Wulf Weihe. Ett civilt eller militärt registrerat fpl kan man med fog fråga sig när man ser dess "dubbla"   märkning! Typen och den verksamhet den i huvudsak är förknippad med  i flyghistorien var flygfotografering. 1937 organiserades Rikets Allmänna Kartverk   RAK - föregångaren till Kartverket - som ett fristående civilt verk som löd under Jordbruksdepartementet. RAK:s uppgift var att upprätta och utge geodetiskt grundade kartor över Sverige jämte sådana kartor för krigsmaktens behov. Hit hörde även uppgiften att göra höjdbestämningar som underlag för kartorna. Fotografering från luften för att framställa kartor på fotogrammetrisk väg fick härvid sitt naturliga genombrott samma år. (Detta är liktydigt med konsten att göra mätningar av tre-dimensionella positioner hos objekt i världen utifrån två eller flera fotografiska bilder). Krigsmakten - som benämnes som Försvarsmaken nu för tiden - hade ett uttalat krav att få korrekta bilder. Flygfotografering hade plötsligt blivit det överlägset enklaste och mest exakta sättet att framställa kartbilder över stora områden.
Kartverkets (eller flygvapnets) P 6 hade mycket goda flygegenskaper även om fpl relativa storlek stundtals lämnade övrigt att önska vad avser dess bägge Argusmotorers sammanlagada effekt om blygsamma 2 x 240 Hp. Ett motorbortfall kunde ses som något av en mardröm som vi skall få se..!

Kriget tog slut, men i och med det ökade också fotouppdragen för Kartverket. Bl.a hade efterkrigstidens stadsplanerare fått upp ögonen för flygfotot som underlag för den moderna kartbilden. Kartverkets fotoflygningar styrdes därmed alltmer över till rent civila projekt.

Det är nu som Johan Andersson kommer in i berättelsen. Under hemflygning efter ett fotograferingsuppdrag totalhavererar SE-KAB (ovan) vilket inträffar den 13 augusti 1946 i Lule älv, invid Porsiforsen i Jokkmokk socken i Norrbottens län. Start hade skett från Boden på morgonen föregånget av varmkörning med propellrarna - enligt propellerklockorna - i läge 1200 vid varvtal 1800 rpm. Under flygning mot Porjus vilken förlöpt normalt, har propellerklockorna visat 1110. Under stigning har de visat 1135 och vid plané 1110. Vid framkomsten till Porjus har ff (flygföraren) konstaterat att vädret icke tillåtit fotografering, varför ff beslutat återvända till Boden. Flyghöjden var då 2000m. Under hemflygningen har ff fört planet ner i spiraler för att erhålla normal flyghöjd av cirka 200m. Efter knappt 15 minuters flygning på denna höjd har vänster motors varvtal ökat till 2500 rpm, mot normalt 2000 rpm, varvid propellerklockan visat 0230.
Enär ff trott att propellerfel förelegat, har ff först provat propelleromställningen vilken icke har fungerat. Ff har därvid givit motorn mera gas vilket dock endast resulterade i ett ännu högre varvtal. Därefter kuperade ff vänster motor eftersom han befarade motorskärning. Samtidigt har ff varit övertygad om att hemflygning skulle kunna ske på en motor. Efter en stund har ff dock märkt att flygplanet börjat att sjunka (förlora höjd).

Enär flygplanet befunnit sig över Lule älv har ff ansatt nödlandning mot vattenytan.
Före sättningen, där landställ och vingklaffar varit infällda, har ff tvingats flyga under en kraftledning. Sättningen har skett vid sammanflödet av Lilla och Stora Lule älv. Bortsett från krökta propellerblad har landningen ansatts så att fpl icke blivit nämnvärt skadat. Efter landning har besättningen - ff, fotograf och hjälpmekaniker - skyndsamt tagit sig ut på flygplanets vingar. Då fpl därefter börjat driva mot Porsiforsen, har besättningen vilka bar FV flytvästar, lämnat fpl utan skador och tagit sig iland. Fpl har drivit nedför forsen och totalhavererat. Haveriorsaken har varit fel på vänster propeller...".

 
Besättningen är här räddad i säkerhet på torra land. I bakgrunden Porsiforseen och kan man lätt föreställa dess väldiga kraft.
Mannen längst till vänster på den vänstra bilden är Johan Andersson.De piloter som flög RAK:s flygplan detta år 1946 var nu civila f.d. värnpliktiga flygförare med erfarenhet av flygplanstypen. Huruvida detta plötsligen krävde någon form av någon behörighet att föra ett luftfartyg för att få tjänstgöra ombord - ett civilt kompetensbevis utfärdad av den civila luftfartsmyndigheten alltså, har inte kunnat gå att få kunskap om i skrivande stund.

Men vad hade då haveriutredningen att anföra i just detta fall? Jo, en s.k. erinran mot ff i det att kuperandet av vänstermotorn var »mindre välbetänkt med hänsyn till omständigheterna och och underliggande terräng.» Fotografierna ovan är hämtadee ur Johan Andersons privata fotoalbum (Gunnar Andersson via Kjell Lindberg), förutom bilden på SE-KAB liksom delar av texten har som källa den saligen avsomnade flygtidningen kontakt 87/1988.
Rinkaby 1943.

Bilden ovan: Majoriteten på fotot är vpl ff tillika korpraler ur andra divisionen F10, tillfälligt stationerade på Rinkaby (Skåne) och året är 1943.
Sittande från vänster: Uno Paavola, Stig Cronholm, John Martinsson (obs! furir), Lennart Ståhlfors, Arne Lindman och Per Hedström.
Stående: Hans Knutsson och Gösta Åhlberg. John Martinsson var var emellertid sprungen ur reservflygskola RFS III, därav hans furirsgrad, medan alla de övriga är från flygreservskolan FRS-42. (Via Lennart Stålfors, 2007).

 

Alla bidrag-2.jpg (15852 bytes)

Skicka e-post

Till Huvudsidan!  Använd "Bakåt-knappen" för att komma tillbaka till föregående sida. Om du just har surfat in på den här sidan når du index-sidan den genom att klicka på pilen.